અઠવાડિયું કુલ સાત દિવસનું હોય છે.

આખા વર્ષના કુલ ૫૨ (બાવન) અઠવાડિયાં હોય છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો