ઈરાકનો રાષ્ટ્રધ્વજ

ઈરાકના રાષ્ટ્રધ્વજમાં ત્રણ સમાન પહોળાઈના આડા પટ્ટા અનુક્રમે કાળો, સફેદ અને લાલ રંગના છે. સફેદ પટ્ટા પર લીલા રંગમાં તકબીરનો ઉલ્લેખ કરાયેલ છે. હાલનો ધ્વજ ઈસ ૧૯૬૩થી વિવિધ ફેરફારો સાથે વપરાતો આવ્યો છે.

ઈરાક
Flag of Iraq.svg
પ્રમાણમાપ૨:૩
રચનાલાલ, સફેદ અને કાળા રંગના ત્રણ આડા પટ્ટા અને સફેદ પટ્ટા પર લીલા રંગમાં તકબીરનો ઉલ્લેખ
મૂળ ધ્વજ

લાલ, સફેદ અને કાળો રંગ સમગ્ર આરબ સમાજના રંગો છે અને તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.