ઉસ્તાદ મોહમ્મદ રહેમત્તુલ્લાહ વાલેરા

મોરબી રજવાડાનાં રાજગાયક વાલેરાભાઈઓમાંના એક રાજ ગાયક

ઉસ્તાદ મોહમ્મદ રહેમત્તુલ્લાહ વાલેરામોરબી રજવાડાના રાજ ગાયક વાલેરા ભાઈઓ તરીકે જાણીતા બે ભાઈઓમાંથી એક ભાઈનું નામ છે.

ઉસ્તાદ મોહમ્મદ રહેમત્તુલ્લાહ વાલેરા

ગીતોફેરફાર કરો

સંદર્ભોફેરફાર કરો