ઓલિવ રિડલી દરીયાઈ કાચબો

Olive ridley sea turtle
Lepidochelys olivacea.jpg
An olive ridley in Tamil Nadu, India
પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Order: Testudines
Family: Cheloniidae
Genus: 'Lepidochelys'
Species: ''L. olivacea''
દ્વિનામી નામ
Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz, 1829)
કાચબા ઊછેર કેન્દ્રમાંથી દરિયામાં છોડવામાં આવી રહેલા બચ્ચા

વર્ણનફેરફાર કરો

વિતરણફેરફાર કરો

વર્ગીકરણફેરફાર કરો

આ પણ જુઓફેરફાર કરો