કાકીનાડા ભારત દેશમાં આવેલા આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલું મહત્વનું નગર છે. કાકીન્ડા પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.

પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લો ભારત દેશના આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાનું મુખ્યાલય કાકીનાડામાં છે.

વિસ્તાર અને વસ્તીફેરફાર કરો

વિસ્તાર (ચો.કિ.મી.)[૧] વસ્તી (૨૦૦૧ મુજબ) તાલુકાઓ ગામડાઓ (કુલ) નગર પાલિકાઓ સાક્ષરતા દર
૧૦,૮૦૭ ૪૮,૭૨,૬૨૨
(પુ. ૨૪,૪૫,૮૧૧)
(સ્ત્રી. ૨૪,૨૬,૮૧૧)
૬૦ ૧,૩૭૯
(ગ્રામ પંચાયતો ૧,૦૧૧)

+ ૨ મહાનગર પાલિકા
૬૫.૪૯ %

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. ભારત સરકારની અધિકૃત વેબસાઇટ