ક્રાંતિ વૃત

ક્રાંતિ એટલે પરિક્રમા વૃત એટલે વર્તુળ તો આપને સમજી સકિયે કે પરિક્રમા કરતો વર્તુળમય પથ. અને એનેજ ક્રંતિવૃત કહેવાય છે.