ભારતીય ઉપખંડના મહાકાવ્ય પૈકીના એક એવા રામાયણમાં વર્ણવ્યા મુજબ કુશભગવાન રામના બે જોડીયા પુત્રો પૈકીનો એક પુત્ર હતો. તેણે પોતાના ભાઈ લવ જોડે ગુરુ આજ્ઞા પુર્ણ કરવા માટે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવા માટે નીકળેલા રાજા રામના ઘોડાને પકડી લઇ તેની સેનાને પડકાર કર્યો હતો.

કુશ
Kusa, one of Rāma’s sons..jpg
કુશ
ગ્રંથોરામાયણ અને રામાયણના સંસ્કરણો
વ્યક્તિગત માહિતી
જન્મ
વાલ્કિમી આશ્રમ
જીવનસાથીકુમુદવતી
વડીલો
ભાંડુલવ
કુળરઘુવંશ-ઇશ્વાકુ-સૂર્યવંશી
લવ-કુશ સાથે સીતા