ચૈત્ર સુદ ૧૨ને ગુજરાતીમાં ચૈત્ર સુદ બારસ કે ચૈત્ર સુદ દ્વાદશી કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના છઠ્ઠા મહિનાનો બારમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પહેલા મહિનાનો બારમો દિવસ છે.


તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૩]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો