ચૈત્ર સુદ ૧૫ને ગુજરાતીમાં ચૈત્ર સુદ પૂનમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના છઠ્ઠા મહિનાનો પંદરમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પહેલા મહિનાનો પંદરમો દિવસ છે.


તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો