છત્રપુર ભારત દેશના આવેલા ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલું મહત્વનું નગર છે. છત્રપુર ગંજામ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.