જય હિન્દ ગુજરાતી ભાષાનું એક રોજીંદુ સમાચારપત્ર છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો