જાન્યુઆરી ૭

તારીખ

૭ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો સાતમો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ સાતમો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૫૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો