જેઠ વદ ૦)) કે જેઠ વદ ૧૫ ને ગુજરાતીમાં જેઠ વદ અમાસ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના આઠમા મહિનાનો ત્રીસમો અને છેલ્લો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના ત્રીજા મહિનાનો ત્રીસમો અને છેલ્લો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • દર્શ અમાવાસ્યા [૧]

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. તિથીતોરણ
  2. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.