ટીંબા રજવાડું વર્તમાન સમયમાં ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ ટીંબા ગામમાં આવેલું એક ભૂતપૂર્વ નાનું રજવાડું હતું.

ઇતિહાસફેરફાર કરો

ટીંબા રજવાડું સાતમા વર્ગમાં સમાવિષ્ટ તાલુકો અને રજવાડું હતું, જેમાં મહી કાંઠા વિસ્તારમાં વધુ ચાર ગામો સહિત સમાવેશ હતો. તેનું શાસન ગઢવારા થાણા અંતર્ગત કોળી સરદારો દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું.

આ રજવાડાની સંયુક્ત વસ્તી વર્ષ ૧૯૦૧માં ૧૬૭૫ જેટલી હતી અને રાજ્યની આવક ૯૩૫ રૂપિયા (વર્ષ ૧૯૦૩-૦૪, મોટે ભાગે જમીનની મહેસુલી પેટે) જેટલી હતી અને ઈડરના રજવાડાને વાર્ષિક ૫૦ રૂપિયાની ચૂકવણી કરતું હતું.

સ્ત્રોત અને બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો