મુખ્ય મેનુ ખોલો

૧૬ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૫૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૫૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૫ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો