૨ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૩૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૩૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો