ડિસેમ્બર ૨૭

તારીખ

૨૭ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૬૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૬૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૪ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો