ડેટા  (/ˈdtə/ DAY-tə, અથવા /ˈdɑːtə/ DAH-tə;[૧] ચોક્કસ રીતે ગોઠવેલા એક અથવા એક કરતાં વધુ ચિહ્નોનો અર્થપૂર્ણ સમૂહ છે.

ડેટા એ માહિતી નથી. ડેટાને માહિતીમાં ફેરવવા માટે પૃથક્કરણ જરુરી છે. ડેટાને માહિતીમાં ફેરવવા માટે ઘણાં પરિબળો જાણવા જરૂરી છે. મેટાડેટા શબ્દ ડેટા વિશેના ડેટા માટે વપરાય છે.

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. The pronunciation /ˈdtə/ DAY-tə is widespread throughout most Englishes. The pronunciation/ˈdætə/ DA-tə is chiefly Irish and American English. The pronunciation /ˈdɑːtə/ DAH-tə is chiefly New Zealand English and Australian English. Each pronunciation may be realized differently depending on the dialect of the speaker.
    આ એક અત્યંત ટૂંકો લેખ છે. તેને વિસ્તૃત કરીને તમે વિકિપીડિયાની મદદ કરી શકો છો.