પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ

વિલુપ્તવિલુપ્તવન્યજગતમાં વિલુપ્તચિંતાકારક રીતે જોખમમાંજોખમમાંઅંશત: નિર્બળડરામણી સ્થિતિ આસપાસજોખમમાંઓછી ચિંતાજનકઓછી ચિંતાજનકIUCN conservation statuses

સજીવોની પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ .

સંદર્ભોફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો