પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ

સજીવોની પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ .

IUCN conservation statusesવિલુપ્તવિલુપ્તવન્યજગતમાં વિલુપ્તચિંતાકારક રીતે જોખમમાંજોખમમાંઅંશત: નિર્બળડરામણી સ્થિતિ આસપાસજોખમમાંઓછી ચિંતાજનકઓછી ચિંતાજનક

સંદર્ભો ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો