ફેબ્રુઆરી ૧૫

તારીખ

૧૫ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો