મહારાજગંજ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના મહારાજગંજ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.