વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Jalexander
  • નોંધેલ: ૦૪:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩,૦૮૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા:
  • તાળું મરાયેલું છે: હા
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૦૧:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૨:૦૭, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૮૬
login.wikimedia.org૦૪:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૮:૦૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૪:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)
nap.wikisource.org૧૬:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૫:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૪:૪૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)