વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

*[[વિકિપીડિયા:સંપાદન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સંપાદન અંગે]]—નવાં પાનાં બનાવવા અને જુના એડિટ કરવાની બધી જ રીતો.
*[[વિકિપીડિયા:ચર્ચાના સલિકા અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|ચર્ચાના સલિકા અંગે]]—ચર્ચાના પાનાં એડિટ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો અંગે માર્ગદર્શન.
*[[વિકિપીડિયા:એડમીનીસ્ટ્રેશનસંચાલન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|એડમીનીસ્ટ્રેશનસંચાલન અંગે]]—sysop એટલે શું અને માળખામાં તેનું સ્થાન, તેમજ સર્વર સંચાલન (server administration).
*[[વિકિપીડિયા: વારંવાર પૂછાતા તકનીકી સવાલો|તકનીકી સવાલો ]]—વિકિપીડિયા સોફ્યવેર, હાર્ડવેરછ ખૂબીઓ અને મર્યાદાઓ.
*[[વિકિપીડિયા:કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|કૉપીરાઇટ અંગે]]—કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો.
Anonymous user