બાઇબલ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
નાનુંNo edit summary
 
[[ચિત્ર:Gutenberg Bible.jpg|thumbnail|left|thumb|350px|બાઇબલ]]
'''બાઇબલ''' એક[[ખ્રિસ્તી અજોડધર્મ]]નો પુસ્તકપવિત્ર ગ્રંથ છે. જે વાસ્તવિક રીતે તે અનેક પુસ્તકોનો સંગ્રહ કરેલું એક પુસ્તક છે. આ પુસ્તકોનું લેખન વિવિધ સામાજીક સ્તરમાંથી આવતા અનેક લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ જુદા જુદા સમયોમાં વિવિધ જગ્યાઓએ વસનારા લોકો હતા.<br />બાઇબલમાંઅનેકબાઇબલમાં પ્રકારનાઅનેક પ્રકારનાં પુસ્તકો છે. તેમા ખુબજ મહત્વના પ્રસંગોની નોંધ કરવા માટે કેટલાક પુસ્તકોનું લેખન થયું હતું. કેટલાક પુસ્તકો કેવળ પત્રો તરીકે આલેખવામાં આવ્યાં છે, વળી બીજા કેટલાક ગીતો અને કાવ્યોનો સંગ્રહ છે. આ પુસ્તકોના સંગ્રહને એકત્રિત કરવામાં આવ્યો અને તેને બાઇબલ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું. ખ્રિસ્તી અને [[યહૂદી ધર્મ]]નાં અનુયાયીઓ માને છે કે તેમાં ઇશ્વરનો સંદેશો છે.
 
'''બાઇબલ''' [[ખ્રિસ્તી ધર્મ]]નો પવિત્ર ગ્રંથ છે. ખ્રિસ્તી અને [[યહૂદી ધર્મ]]નાં અનુયાયીઓ માને છે કે તેમાં ઇશ્વરનો સંદેશો છે. મોટાભાગના ખ્રિસ્તીઓ દ્વારા અધિકૃત માનવામાં આવતું બાઇબલ બે ખંડમાં વહેંચાયેલું છે, [[જુનો કરાર]] અને [[નવો કરાર]]. બાઇબલનું લેખન કાર્ય પુરુપૂરું કરતા ઘણો લાંબો સમય થયો હતો. ઇસુ ઇઝરાયેલ દેશમાં લગભગ ૨૦૦૦ વર્ષ પુર્વે જીવન જીવ્યા હતાં. તે સમયે કેટલાંક પુસ્તકોના સંગ્રહને "ખુબજ પવિત્ર" ગણવામાં આવ્યોઆવતો હતો. આ પુસ્તકો ઇશ્વર અને તેના પ્રેમ વિશેની સમજણ મેળવવામાં લોકોને સહાયરુપ છે.તેવુ ધાર્મીકતેવું ધાર્મિક આગેવાનો જાણતા હતા. આ કારણે અન્ય પુસ્તકો કરતા આ પુસ્તકો ઘણાં મહત્વના બન્યાં હતા. આ પુસ્તકોનાં પ્રથમ સંગ્રહને પવિત્ર બાઇબલના જુનાકરારજુના કરાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નવા કરારના પુસ્તકોનું લેખન કરવામાં આવે તેના ઘણા વર્ષો અગાઉ જુના કરારનાં પુસ્તકોને એકસાથે મુકવામાં આવ્યા હતા. જે પૈકી જુના કરારમાં કુલ ૩૯ અધ્યાય છે (મૂળ [[હિબ્રુ ભાષા]] લખાયેલા) અને નવા કરારમાં ૨૯ અધ્યાય (મૂળ [[ગ્રીક ભાષા]]માં લખાયેલા) છે. ખાસ કરીને જે જુના કરાર નાકરારના પુસ્તકો કુરાનકુરાનને ને ઘણોઘણા મળતા આવે છે અને તેમા ઇસુ નાઇસુના જન્મ પહેલા નોપહેલાનો ઇતીહાસ મળે છે. જ્યારે નવા કરારમાકરારમાં [[ઇસુ]] ના જન્મ બાદ નુબાદનું વણનવર્ણન છે. વર્ષ ૨૦૦૩ સુધીમાં વિશ્વની ૨૩૦૦ ભાષાઓ કે [[બોલી]]ઓમાં તેનું સંપૂર્ણ કે આંશિક ભાષાંતર થઈ ચુક્યું છે. જુના કરાર નાકરારના પહેલા અધ્યાય માઅધ્યાયમાં દુનીયાની ઉત્પતી થીઉત્પત્તિથી શરુ કરીને નવા કરારકરારના ના પ્રક્ટીકરણ માપ્રક્ટીકરણમાં દુનીયાના અત સુધી નીસુધીની તમામ બાબતોબાબતોનો તેનીસમાવેશ અદરથઈ જાય છે." બાઇબલ"દુનીયા માંદુનીયામાં સૌથી વધુ વેચાતુવેચાતું, સૌથી વધુ ભાષાંતર પામેલુપામેલું અને લગભગ વિશ્વના દરેકે દરેક દેશમાં ઉપલબ્ધ પુસ્તક છે.
 
----
== બાઇબલ ના પ્રસીધ્ધ પાત્રો ==
*[[આદમ અને હવા]]<br />
<blockquote>
*[[નુહ]]<br />
[[આદમ અને હવા]]<br />
*[[ઇબ્રાહિમ]]<br />
[[નુહ]]<br />
*[[દાનીયેલ]]<br />
[[ઇબ્રાહિમ]]<br />
*[[રુથ]]<br />
[[દાનીયેલ]]<br />
*[[મુસા]]<br />
[[રુથ]]<br />
*[[દાવીદ]]<br />
[[મુસા]]<br />
*[[યોહાન]]<br />
[[દાવીદ]]<br />
[[યોહાન]]<br />
 
== બાઇબલ ના પ્રસીધ્ધ સ્થળો ==
*[[નાઝરેથ]]<br />
<blockquote>
*[[સીનાઇકલવરી પર્વત]]<br />
[[નાઝરેથ]]<br />
*[[કલવરીસીનાઇ પર્વત]]<br />
*[[યરુસાલેમ]]
[[સીનાઇ પર્વત]]<br />
*[[સીયોન નગર]]
[[યરુસશાલેમ]]<br />
*[[સીયોનસદોમ અને ગમોરા નગર]]<br />
*[[સદોમ અને ગમોરાનીન્વે નગર]]<br />
[[નીન્વે નગર]]<br />
 
 
 
</blockquote>
 
 
 
 
 
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ખ્રિસ્તી ધર્મ]]