"કૃષિવિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
{{ભાષાંતર}}
[[ચિત્ર:Cropscientist.jpg|right|thumb|300px|મક્કેમક્કાઇના કેપાક (ફસલ કી)ની વૃદ્ધિ અંકિત કરતા હુઆએક કૃષિ વૈજ્ઞાનિક]]
'''કૃષિ વિજ્ઞાન''' પ્રાકૃતિક, આર્થિક ઔરઅને સામાજિક વિજ્ઞાન આદિવગેરે કો સમેટે હુએસમાવતું એક બહુવિષયક ક્ષેત્ર હૈ૤છે.
 
ઇસ ક્ષેત્ર મેંક્ષેત્રમાં નિમ્નલિખિત પર અનુસંધાન એવંઅને વિકાસ કાર્ય કિએકરવામાં જાતેઆવે હૈંછે:-
* ઉત્પાદન તકનીકેંતકનીકો (જૈસેજેમ કિકે, સિંચાઈ પ્રબંધન, અનુશંસિત નાઇટ્રોજન ઇનપુટ્સ)
* ગુણવત્તા ઔરઅને માત્રામાત્રાની કી દૃષ્ટિ સેદૃષ્ટિએ કૃષિ ઉત્પાદનઉત્પાદનમાં મેં સુધારસુધારણા (જૈસેજેમ કિકે સૂખાસુકો ઝેલનેદુકાળના વાલીસમયે ફસલોંથતા પાકો તથા પશુઓંપશુઓની કા ચયનપસંદગી, નએનવા કીટનાશકોં કાકીટનાશકોનો વિકાસ, ખેતી-સંવેદન પ્રૌદ્યોગિકિયાંપ્રૌદ્યોગિકીઓ, ફસલપાક વૃદ્વિ કેમાટેનાં સિમુલેશનસિમ્યુલેશન મૉડલમૉડેલ, ઇન-વાઇટ્રો સૈલ કલ્ચર તકનીકેંતકનીક)
* પ્રાથમિક ઉત્પાદોં કાઉત્પાદનોના અંતિમ-ઉપભોક્તા ઉત્પાદોં મેંઉત્પાદનોમાં પરિવર્તન (જૈસેજેમ કિકે ડેરી ઉત્પાદોં કાઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન, સંરક્ષણ ઔરઅને પૈકેજિંગપેકેજિંગ)
* વિપરીત પર્યાવરણીય પ્રભાવોં કીપ્રભાવોની રોકથામ તથા સુધારસુધારણા (જૈસેજેમ કિ મૃદા નિમ્નીકરણ, કચડ઼ાકચરા પ્રબંધન, જૈવ-પુનઃ ઉપચાર)
* સૈદ્વાન્તિક ઉત્પાદન પારિસ્થિતિકીપરિસ્થિતિઓ,
* ફસલ ઉત્પાદન મૉડલિંગમૉડેલિંગ સેસાથે સંબંધિત પરંપરાગત કૃષિ પ્રણાલિયાંપ્રણાલીઓ - કઈકેટલીક બારવાર ઇસેઆને 'જીવિકા કૃષિ' ભીપણ કહાકહેવામાં જાતાઆવે હૈ,છે.
૪,૧૨૮

edits