"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
તાપી નદીનું ઉદગમ સ્થાન બેતુલ જિલ્લાનું મુલતાઇ છે. મુલતાઇ શહેરનું સંસ્કૃત નામ મુળતાપી છે. જેનો અર્થ થાય છે - તાપીનું મુળ.
 
થાઇલેન્ડમાં આવેલી તાપી નદીનું નામ ભારતની તાપી નદી ઉપરથી ઓગષ્ટ ૧૯૧૫ માં પાડવામાં આવ્યું છે.
સ્દ્ફ્દ્સ્૨
સ્
સ્સ્
ફ્૩.સ્ફ્સ્
સ્ફ્
સ્.ફ્સ્ફ્
સ્ફ્.૦ સ્
ફ્સ્ ૨સ્ફ્
 
== નદીનો તટ પ્રદેશ અને ઉપનદીઓ ==
૧,૨૬૯

edits