ભારત સરકાર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
'''ભારત સરકાર'''
 
'''ભારત સરકાર''', જોકે આધિકારિકજે તૌરઅધિકૃત સેરીતે '''સંઘીય સરકાર''' તથા આમતૌરસામાન્ય સેરીતે '''કેન્દ્રીય સરકાર''' કે નામ'''કેન્દ્ર સેસરકાર''' જાનાએવા જાતાનામથી હૈ,ઓળખાય 28છે. ૨૮ રાજ્યોંરાજ્યો તથા સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોં કેપ્રદેશોના સંઘીય ઇકાઈએકમ જોકે સંયુક્તજે રુપસંયુક્ત સેરુપે '''[[ ભારત |ભારતીય ગણરાજ્ય]]''' કહલાતાકહેવાય હૈછે, કીતેનું નિયંત્રક પ્રાધિકારીપ્રાધિકારણ હૈછે. [[ભારતીય સંવિધાન]] દ્નારા સ્થાપિત '''[[ભારત સરકાર]]''' [[નઈનવી દિલ્લીદિલ્હી]], [[દિલ્લીદિલ્હી]] સેખાતેથી કાર્ય કરતીકરે હૈછે.
 
[[ભારત]] કેદેશના નાગરિકોંનાગરિકો સેસાથે સંબંધિત બુનિયાદી, દીવાની ઔરઅને ફૌજદારીફોજદારી કાનૂન જૈસેજેવી નાગરિક પ્રક્રિયા સંહિતા, ભારતીય દંડ સંહિતા, અપરાધ પ્રક્રિયા સંહિતા, આદિવગેરે મુખ્યતઃ સંસદ દ્નારા બનાયાબનાવવામાં જાતાઆવે હૈછે. સંઘ ઔરઅને હરેકદરેક રાજ્ય સરકાર તીનત્રણ અંગો [[કાર્યપાલિકા]], [[વ્યવસ્થાપિકા |વિધાયિકા]] તેમ જ [[ન્યાયપાલિકા]] કે અન્તર્ગતઅંતર્ગત કામ કરતી હૈહોય છે. સંઘીય ઔરઅને રાજ્ય સરકારોંસરકારો પર લાગૂ કાનૂની પ્રણાલી મુખ્યતઃ [[English Common and Statutory Law | અંગ્રેજી સાઝાસામાન્ય ઔરઅને વૈધાનિક કાનૂન]]પર આધારિત હૈછે. ભારત કુછસરકાર અપવાદોંકેટલાક કેઅપવાદો સાથસહિત [[International Commission of Jurists | અંતર્રાષ્ટ્રીયઆંતર્રાષ્ટ્રીય ન્યાયાલય]] કેની ન્યાય અધિકારિતા કોઅધિકારિતાનો સ્વીકાર કરતાકરે હૈછે. સ્થાનીયસ્થાનીક સ્તર પર '''પંચાયતી રાજ પ્રણાલી''' દ્વારા શાસન કાશાસનનું વિકેન્દ્રીકરણ કિયાકરવામાં ગયાઆવેલું હૈછે.
[[ભારતીય સંવિધાન|ભારત કાભારતનું સંવિધાન]] ભારત કોદેશને એક [[સાર્વભૌમિક]], [[સમાજવાદી]] ગણરાજ્ય કીતરીકેની ઉપાધિઓળખ દેતાઆપે હૈ ૤છે. ભારત એક [[લોકતાંત્રિક ગણરાજ્ય]] હૈછે, જિસકાજેનું [[દ્વિસદનાત્મક]] [[સંસદ]] [[વેસ્ટમિન્સ્ટર શૈલી]] કેની સંસદીય પ્રણાલી દ્વારા સંચાલિત હૈછે. ઇસકેશાસનમાં શાસન મેં તીનત્રણ મુખ્ય અંગ હૈંછે: [[ન્યાયપાલિકા]], [[કાર્યપાલિકા]] ઔરઅને [[વ્યવસ્થાપિકા]].
{{ભારત સરકાર}}
૫૭,૩૩૨

edits