ભારત સરકાર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

No edit summary
[[ભારતીય સંવિધાન|ભારતનું સંવિધાન]] ભારત દેશને એક [[સાર્વભૌમિક]], [[સમાજવાદી]] ગણરાજ્ય તરીકેની ઓળખ આપે છે. ભારત એક [[લોકતાંત્રિક ગણરાજ્ય]] છે, જેનું [[દ્વિસદનાત્મક]] [[સંસદ]] [[વેસ્ટમિન્સ્ટર શૈલી]]ની સંસદીય પ્રણાલી દ્વારા સંચાલિત છે. આ શાસનમાં ત્રણ મુખ્ય અંગ છે: [[ન્યાયપાલિકા]], [[કાર્યપાલિકા]] અને [[વ્યવસ્થાપિકા]].
 
== બંધારણીય વિશેષતાઓ ==
== સાંવૈધાનિક વિશેષતા ==
 
સવિંધાન એટલે કે પ્રસ્તાવનાબંધારણની કેપ્રસ્તાવના અનુસાર ભારત એક '''સમ્પ્રુભતાસમ્પન્નસંપ્રુભતાસંપન્ન''', '''સમાજવાદી''', '''ધર્મનિરપેક્ષ''', '''લોકતાંત્રિક''', '''ગણરાજ્ય''' હૈછે.
 
==='''સમ્પ્રુભતાસંપ્રુભતા[[http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty]]'''===
 
'''સમ્પ્રુભતાસંપ્રુભતા''' શબ્દ કાશબ્દનો અર્થ હૈથાય છે સર્વોચ્ચ યાઅથવા સ્વતંત્ર. [[ભારત]] કિસી ભીકોઈપણ વિદેશી ઔરતથા આંતરિક શક્તિશક્તિના કે નિયંત્રણ સેનિયંત્રણથી પૂર્ણતઃ મુક્ત એવું '''સમ્પ્રુભતાસમ્પન્નસંપ્રુભતાસંપન્ન''' રાષ્ટ્ર હૈછે. યહ સીધેરાષ્ટ્ર લોગોંજનતા દ્વારા ચુનેચુંટી કાઢવામાં ગએઆવેલી એક મુક્ત સરકાર દ્વારા શાસિત હૈછે તથા યહી સરકાર કાનૂન બનાકરબનાવીને લોગોંલોકો પર શાસન કરતીકરે હૈછે.
 
==='''સમાજવાદી[[http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist]]'''===
 
'''સમાજવાદી''' શબ્દ સંવિધાનસંવિધાનના કે 1976૧૯૭૬ના મેંવર્ષમાં હુએથયેલા 42વેં૪૨મા સંશોધન અધિનિયમ દ્વારા પ્રસ્તાવનાપ્રસ્તાવનામાં મેંજોડવામાં જોડ઼ા ગયાઆવ્યો. યહ અપનેનિયમ સભીરાષ્ટ્રના નાગરિકોંતમામ કેનાગરિકો લિએમાટે સામાજિક ઔરઅને આર્થિક સમાનતા સુનિશ્ચિત કરતાકરે હૈછે. જાતિ, રંગ, નસ્લ, લિંગ, ધર્મ યાકે ભાષા કેભાષાના આધાર પર કોઈ ભેદભાવ કિએકર્યા બિનાવગર સભીતમામને કોબરાબરનો બરાબરદરજ્જો કા દર્જા ઔરઅને અવસર દેતાઆપે હૈછે. સરકાર કેવલકેવળ કુછકેટલાક લોગોંલોકોના કે હાથોં મેંહાથોમાં ધન જમા હોનેથતું હોય સેતે રોકેગીરોકશે તથા સભીતમામ નાગરિકોં કોનાગરિકોને એક અચ્છાસારું જીવન સ્તર પ્રદાન કરને કીકરવાની કોશિશ કરેગીકરશે.
 
[[ભારત]] નેદેશે એક મિશ્રિત આર્થિક મૉડલમૉડલને કોઅપનાવ્યું અપનાયા હૈછે. સરકાર નેતરફથી સમાજવાદસમાજવાદના કે લક્ષ્ય કોલક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરનેકરવાને કેમાટે લિએઘણા કઈકાયદાઓ કાનૂનોંજેવા જૈસેકે અસ્પૃશ્યતા ઉન્મૂલન, જમીંદારીજમીનદારી અધિનિયમ, સમાન વેતન અધિનિયમ ઔરઅને બાલ શ્રમ નિષેધ અધિનિયમ આદિવગેરે બનાવવામાં બનાયાઆવ્યા હૈછે.
 
==='''ધર્મનિરપેક્ષ[[http://en.wikipedia.org/wiki/Secular]]'''===
૫૭,૩૩૨

edits