દિવેલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(ભાષાંતર પૂર્ણ અને ઢાંચો દૂર કર્યો.)
નાનુંNo edit summary
| image_caption = દિવેલીનો છોડ - દિવેલાં (ફળ) સહિત
| regnum = [[Plantae]]
| phylum = સપુષ્પી
| phylum = [[મેગ્નોલિયોફાઇટા]]
| classis = [[દ્વિદળી|મેગ્નોલિયોપ્સીડા]]
| ordo = [[:en:Malpighiales|મૈલ્પીજિએલ્સ]]
| subfamilia = [[:en:Acalyphoideae|એકેલીફોઇડી]]
| tribus = [[:en:Acalypheae|એકેલીફી]]
| subtribus = '''રિસીનિની'''રિસિનિની
| genus = '''''રિસિનસ (''Ricinus''')
| species = '''''કૉમ્મ્યુનિસ (''communis''')
| binomial = ''રિસિનસ કૉમ્યુનિસ (''Ricinus communis'')
| binomial_authority = [[કાર્લ લીનિયસ|L.]]
}}