"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

== User name ==
 
જૉ તમે ખાતુ ખૉલાવૉ, તૉ તમે તમારુ પૉતાનુ નામ (યૂઝર નૅઈમ)ઘારણ કરી શકૉ છૉ. તથા લોગ ઇન કરીનેં જયારે તમેં કોઇ લેખ શરૂ કરોછો અથવા તમાં ફેરફાર કરો છો તો તેનાં પાછળ તમારૂ યુઝર નેમ લખાય છે.
 
If you create an account, you can pick a '''[[Wikipedia:Username|username]].''' Edits you will make while being logged in will be assigned to that name. That means you get full credit for your contributions in the page history (when not logged in, the edits are just assigned to your (potentially random) [[IP address]]). You can also view all your contributions by clicking the "My contributions" link, which is only visible when you are logged in.
૧,૨૬૯

edits