"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

== યુઝર નેમ ==
 
જૉ તમે ખાતુ ખૉલાવૉ, તૉ તમે તમારુ પૉતાનુ નામ (યૂઝર નૅઈમ)ઘારણ કરી શકૉ છૉ. તથા લોગ ઇન કરીનેં જયારે તમેં કોઇ લેખ શરૂ કરોછો અથવા તમાં ફેરફાર કરો છો તો તેનાં પાછળ તમારૂ યુઝર નેમ લખાય છે. જેનોં અર્થ એ કે તે પેજ નેં બનાંવવા માટેનાં તમારા યોગદાનં નો શ્રેય તમનેં મળશે.જેનેં પેજ નાં '''ઇતિહાસ જુઓ''' પર જોઇ શકાશે.(પરંતુ જ્યારે લોગ ઇન ના કર્યું હોય તો તમારા નામનીં જગ્યાએ તમારૂં આઇ.પી.એડ્રેસ નોંધવામાં આવશે). તે ઉપરાંત તમેં જ્યારે લોગ-ઇન હોવ ત્યારે '''મારૂં યોગદાન''' લીંક પર તમારૂં સમગ્ર યોગદાન જોઇ શકો છે.<br />તે ઉપરાંત તમેં પોતાનાં યુઝરપેજ પર જઇનેં પોતાનાં વિશે લખી શકો છો. તે ઉપરાંત વિકીપીડીયાનાં હોમપેજ ઉપર તમેં કેટલાક ચિત્રો પણ મુકી શકો છે તથા પોતાનીં હોબી વિશે પણં લખી શકો છો.
You will have your own ''[[Wikipedia:User page|user page]]'' where you can write a bit about yourself. While [[Wikipedia:What Wikipedia is not|Wikipedia is not]] a homepage provider, you can use this to display a few pictures, write about your hobbies, etc. Many users use their user page to maintain a list of the articles they are most proud of, or to collect other valuable information from Wikipedia.
 
You will also have a permanent ''user talk page'' you can use to communicate with other users. You will be notified whenever someone writes a message on your talk page. If you choose to give an e-mail address, other users will be able to contact you by e-mail. This feature is ''anonymous'' ; the user who emails you will not know your e-mail address.
૧,૨૬૯

edits