"કૃષિ ઈજનેરી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

=== કેટલીક આધુનીક કૃષિ ઈજનેરી પધ્ધતીઓ ===
===== ગ્રીન હાઉસ =====
[[ચિત્ર:Westland kassen.jpg|thumb|right|450px|thumb|ગ્રીનહાઉસ]]
ગ્રીન હાઉસ એ કાચ અથવા પ્લાષ્ટીક થી બનાવેલુ એક ઘર જેવું માળખું હોય છે જેમાં નિયંત્રીત તાપમાનં અનેં વાતાવરણ માં ખેતી કરવામાં આવે છે. જેવીકે મશરૂમ નીં ખેતી, વિવિધ ફુલોનીં ખેતી વગેરે.
 
૧,૨૬૯

edits