"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

== આબરૂ અને ખાનગી ==
 
તમારે તમારી ઓળખાણ આપવી જરુરી નથી, પણ તમારુ વિકિપીડિયા ખાતુ હોય તો બિજા વપરાશકારો તમને ઓળખી શકે. Whileજો weકે welcomeઅમે anonymousઓળખાન contributions,વગર loggingના inયોગદાન letsને youઆવકારીઅએ buildછીઅએ, trustપણ andઓળખાણ respectસાથે throughફેરફાર aકરવાથી historyબિજા ofલોકોમા goodતમારી edits.વિશ્વસ્નિયતા વધી It'sશકે alsoછે. easierતમે toકોણ communicateછો andઅએ collaborateજાણવા withથી anસમ્પાદક editorને ifતમારી weસાથે knowવાતચીત whoકરવી youસરળ areથાય (at least, who you are on Wikipedia)છે. It is also easier for veteran users to [[Wikipedia:Assume good faith|assume good faith]] from new users that take the effort to create an account.
 
Please understand that Wikipedia gets vandalized, spammed and information gets uploaded by people who just want to advertise. Information sources need to be verified and Wikipedia needs a way to distinguish reliable contributers and sources.
Anonymous user