"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
{|width="100%" align="center" cellpadding="4" style="text-align:left;"
| align="center" | {{Click || image=Wiktionary-logo-en.png | link=wiktionary: | width=35px | height=35px }}
| '''[[wiktionary:|વિક્શનરી]]'''<br />એક મુક્ત શબ્દકોષ
| align="center" | {{Click || image=Wikinews-logo.png | link=wikinews: | width=51px | height=30px }}
| '''[[wikinews:|વિકિન્યુજ]]'''<br />મુફ્તમુક્ત સમાચાર
| align="center" | {{Click || image=Wikiquote-logo.svg| link=wikiquote: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikiquote:|વિકિક્વોટ]]'''<br />ક્વોટેસનઅવતરણ સંકલન
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikibooks-logo.svg| link=wikibooks: | width=35px | height=35px }}
| '''[[wikibooks:|વિકિપુસ્તક]]'''<br />મુક્ત રીતે ઉપયોગ કરી શકાય એવા ચોપડાંપુસ્તકો
| align="center" | {{Click || image=Wikispecies-logo.png | link=wikispecies: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikispecies:|વિકિપ્રજાતિ]]'''<br />પ્રજાતિ સંકલન
| align="center" | {{Click || image=Wikisource-logo.png | link=wikisource: | width=35px | height=37px }}
| '''[[wikisource:|વિકિસૌર્સ]]'''<br />મુફ્તમુક્ત સ્રોત
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo-41px.png | link=v:Wikiversity:Main Page | width=41px | height=31px }}
| '''<span class="plainlinks">[http://en.wikiversity.org/wiki/ વિકિભર્સિટીવિકિ વિદ્યાલય]</span>'''<br />મુફ્તમુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય
| align="center" | {{Click || image=Commons-logo.svg | link=commons: | width=31px | height=41px }}
| '''[[commons:|કમન્સકૉમન્સ]]'''<br />મિડિયામાધ્યમ સમૂહ
| align="center" | {{Click || image=Wikimedia-logo.svg | link=meta: | width=35px | height=36px }}
| '''[[meta:|મેટા-વિકિ]]'''<br />વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
૩,૦૫૫

edits