સી. વી. રામન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

No edit summary
== બાહ્ય કડીઓ ==
 
* [http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1930/ Theભૌતિકશાસ્ત્ર Nobelવિષયમાં Prizeઈ. inસ. Physics૧૯૩૦ના 1930]વર્ષનો atનોબેલ theપુરસ્કાર] [[Nobelનોબલ Foundationફાઉન્ડેશન]]ના જાળસ્થળ પર
* [http://almaz.com/nobel/physics/1930a.html નોબેલ પ્રાઇઝ આંતરજાળ પર archiveસંકલન]
* [http://path-creators.blogspot.com/ પથ રચયિતા (Path creator) - Cસી.V વી. Ramanરામન]
* [http://nobelprize.org/physics/laureates/1930/raman-lecture.pdf નોબેલ પ્રવચન]
* [http://dspace.rri.res.in/handle/2289/1466 Archiveસી. ofવી. allરામનના scientificવૈજ્ઞાનિક papers of C.V.સંશોધનપત્રોનું Ramanસંકલન]
 
{{stub}}
૪,૧૨૮

edits