વિક્રમ સંવત: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
વિક્રમ સંવત એ હિંદુ વૈદિક [[પંચાંગ]]ની એક પ્રણાલી પ્રમાણે વર્ષનું નામ છે. ખાસ કરીને [[ગુજરાતી પંચાંગ]] વિક્રમ સંવતને અનુસરે છે. એક માન્યતા પ્રમાણે વિક્રમાદિત્યે શક રાજાઓને હરાવી ને અવન્તિ દેશને મુક્ત કર્યો અની યાદમા આ સંવત શરુ કરવામા આવ્યો હતો. ભારતીય ગુજરાતમાં સોલંકી રાજાઓના સમયથી વિક્રમ સંવત પ્રચલીત રહ્યો છે. આ પંચાંગ મુજબ વર્ષના બાર મહિનાઓ હોય છે. જેના દિવસોની ગણતરી ચંદ્રની કળાને આધારે કરવામાંઆવે છે. ગુજરાતી પંચાંગ મુજબ દરેક મહિનાની મધ્યમાં પૂનમ આવે છે, જ્યારે છેલ્લા દિવસે અમાસ આવે છે. દરેક મહિનામાં બે પખવાડિયાં હોય છે.
 
૨૦૦૮માં૨૦૧૦માં વિક્રમ સંવંતનું ૨૦૬૪મું૨૦૬૬મું વર્ષ ચાલે છે. ગ્રેગોરીયન પંચાંગની તારીખ ૨૯મી૦૭મી ઓક્ટોબરનવેમ્બર ૨૦૦૮થી૨૦૧૦થી વિક્રમ સંવંત ૨૦૬૫ના૨૦૬૭ના વર્ષની શરુઆત થશે.
આ વિક્રમ સંવંત મુજબ વર્ષના મહિનાઓ નીચે મુજબ હોય છે.
 
Anonymous user