"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
 
== સભ્ય નામ ==
જો તમે ખાતું ખોલશો તો તમને તમારી પસંદગીનું '''[[Wikipedia:Username|સભ્ય નામ]]''' (Username) પસંદ કરવાની તક મળશે. સભ્ય નામથી પ્રવેશ કરીને (લૉગ ઇન કરીને) જયારે તમે કોઇ લેખ શરૂ કરશો અથવા કોઈ પણ ફેરફાર કરશો તો તે ફેરફારો તમારા નામ સાથે જોડાશે. જેનો અર્થ એ કે તમે કરેલા યોગદાનનું શ્રેય તમને મળશે, જે પાનાંના 'ઇતિહાસ'માં જોઈ શકાશે (જ્યારે તમે સભ્ય નામથી પ્રવેશ નહી કર્યો હોય ત્યારે તમારા નામની જગ્યાએ ફક્ત તમારૂં આઇ.પી.એડ્રેસ દેખાશે). આ ઉપરાંત તમે કરેલું બધું જ યોગદાન ફક્ત '''મારૂંમારું યોગદાન''' કડી પર એક જ ક્લિક કરવાથી જોઇ શકશો, આ લાભ તમને ફક્ત તમે સભ્ય નામથી પ્રવેશ કર્યો હશે ત્યારે જ મળશે.
 
તમને તમારૂં પોતાનું ''[[Wikipedia:સભ્ય પાનું|સભ્ય પાનું (મારા વિષે)]]''' મળશે જ્યાં તમે તમારા વિષે લખીને અન્ય સભ્યોને માહિતગાર કરી શકશો. વિકિપીડિયા હોમપેજ પ્રોવાઇડર નથી, પરંતુ તમારા સભ્ય પાનાં પર તમે અમુક ચિત્રો પણ મુકી શકો છો, તમારા શોખ વિષે પણ લખી શકો છો, વિગેરે, વિગેરે. ઘણાં સભ્યો તે પાનાંનો ઉપયોગ તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનની યાદી બનાવવા અથવા તો વિકિપીડિયામાંથી મેળવેલી અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહિતી સાચવવા માટે કરતાં હોય છે.
Opinions differ on the desirability of perfect anonymity. Some people believe that anonymity is synonymous with a lack of accountability, or may facilitate unproductive behaviour, or that contributing without a fixed identity is disempowering and unpleasant. Such people consider that creating an account and logging in may resolve such feelings.
 
== સંપાદનનાં નવા વિકલ્પો ==
== New editing options ==
 
There are many features of the [[MediaWiki]] software (which powers Wikipedia) that are only available to registered users. For example, registered users can mark edits as "minor". Minor edits can be filtered from the list of "Recent changes". We do not give the privilege to mark edits as minor to anonymous users because we do not know who is behind a given IP address at any time, so we cannot build a basis of trust. (Marking edits as minor if they are not is considered very rude.)
Also, you must be logged in if you want to [[Special:Upload|upload images]].
 
== ઉપયોગકર્તા માટેની પસંદગીઓ ==
== Many user preferences ==
 
Aside from these features, you can customize the way MediaWiki behaves in great detail. You can change the entire appearance of the website by picking, for example, the previous "Standard" skin over the new default "MonoBook" skin, you can choose how you want mathematical formulae to be displayed, <!-- whether links should be underlined, --> how large the editing box should be, how many pages should be displayed in "Recent changes" and much more. <!-- You can even set your preferred date format, and articles will display dates according to your preference. -->
 
== વ્યવસ્થાપક દરજ્જો ==
== Administrator status ==
 
[[Wikipedia:Administrators|Administrators]] (sometimes known as sysops) can delete and undelete pages, protect them from being edited, edit protected pages, and block users for violation of our policies. They generally carry out the will of the wiki [[community]] on pages such as [[Wikipedia:Votes for deletion]]. For obvious reasons, only signed in users can become administrators. Usually it is sufficient to have done some semi-regular work on Wikipedia for a few months without clashing too much with others, though standards seem to be becoming stricter. If you are a signed in user and want to be an administrator, see '''[[Wikipedia:Requests for adminship]]''' for more information.
 
== મતદાન, Voting, polls, elections, surveys and reps ==
 
While in most Wikipedia polls, anyone can express their opinion, whether logged in or not, your opinion may be given more weight if it is attributed to a fixed identity with a record of sensible commentary and informed edits.
૫૪૧

edits