"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
નાનું
<!--આ લેખને અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાંથી ઉતાર્યો છે. કારણકે સભ્ય લૉગિન પેઇજ પર અહીં આવતી કડી છે. તેથી હજુ તો સભ્ય પોતાનું ખાતું ખોલે તે પહેલાં જ તેને અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર લઇ જાઓ તો તે મુંઝાઇ જાય તે શક્ય છે. તેથી આ પેઇજને અહીંયા લાવ્યા છીએ.-->
 
તમારે વિકિપીડિયા ને વાંચવા માટે [[Special:Userlogin|લૉગ ઇન]] કરવાની કોઇ જરૂર નથી. તમારે વિકિપીડિયાના લેખમાં સુધારો કરવા માટે પણ લૉગ ઇન કરવાની કોઇ જરૂર નથી &#8212; કોઇપણ વ્યક્તિ કોઇપણ[[Wikipedia:Protected લેખpages|મોટા ભાગના લેખો]] લૉગ ઇન થયા વગર પણ બદલી શકે છે. [[Wikipedia:Protected pages|almost]]. છતાં, ખાતું ખોલવું ઝડપી અને નિ:શુલ્ક છે, પણ આવશ્યક નથી. અનેક કારણોસર ખાતું ખોલવું એ એક સારો નિર્ણય છે.
 
''નોંધ: વિકિપીડિયામાં સભ્ય બનવા માટેનું ખાતુ ખોલવા માટે , [[Special:Userlogin|લૉગ ઇન પાનાં પર જાઓ]].''