દસાડા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

લીટી ૪:
 
== દસાડા તાલુકામાં આવેલાં ગામો ==
{{col-begin}}
{{col-4}}
*[[ આદરીયાણા (તા. દસાડા)]]
*[[ અહમદગઢ (તા. દસાડા)]]
Line ૨૭ ⟶ ૨૯:
*[[ ગેડીયા (તા. દસાડા)]]
*[[ ઘાસપુર (તા. દસાડા)]]
{{col-4}}
*[[ ગોરીયાવાડ (તા. દસાડા)]]
*[[ ગોસાણા (તા. દસાડા)]]
Line ૪૯ ⟶ ૫૨:
*[[ માણાવાડા (તા. દસાડા)]]
*[[ મેરા (તા. દસાડા)]]
{{col-4}}
*[[ મેતાસર (તા. દસાડા)]]
*[[ મીઠાઘોડા (તા. દસાડા)]]
Line ૭૧ ⟶ ૭૫:
*[[ રામગરી (તા. દસાડા)]]
*[[ રસુલાબાદ (તા. દસાડા)]]
{{col-4}}
*[[ રોઝવા (તા. દસાડા)]]
*[[ રુસ્તમગઢ (તા. દસાડા)]]
Line ૯૩ ⟶ ૯૮:
*[[ ઝેઝરી (તા. દસાડા)]]
*[[ ઝિંઝુવાડા (તા. દસાડા)]]
{{col-end}}
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
૫૭,૩૩૬

edits