દસાડા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

*[[ ઘાસપુર (તા. દસાડા)| ઘાસપુર ]]
{{col-4}}
*[[ ગોરીયાવાડ (તા. દસાડા)| ગોરીયાવાડ ]]
*[[ ગોસાણા (તા. દસાડા)| ગોસાણા ]]
*[[ હરીપુરા (તા. દસાડા)| હરીપુરા ]]
*[[ હાથીપુરા (તા. દસાડા)| હાથીપુરા ]]
*[[ હેબતપુર (તા. દસાડા)| હેબતપુર ]]
*[[ જાગદીશણ (તા. દસાડા)| જાગદીશણ ]]
*[[ જૈનાબાદ (તા. દસાડા)| જૈનાબાદ ]]
*[[ જરવાળા (તા. દસાડા)| જરવાળા ]]
*[[ જીવનગઢ (તા. દસાડા)| જીવનગઢ ]]
*[[ જોરાવરપુરા (તા. દસાડા)| જોરાવરપુરા ]]
*[[ કચોલીયા (તા. દસાડા)| કચોલીયા ]]
*[[ કમલપુર (તા. દસાડા)| કમલપુર ]]
*[[ કમાલપુર (તા. દસાડા)| કમાલપુર ]]
*[[ કઠાડા (તા. દસાડા)| કઠાડા ]]
*[[ ખારાઘોડા (તા. દસાડા)| ખારાઘોડા ]]
*[[ ખેરવા (તા. દસાડા)| ખેરવા ]]
*[[ કોચડા (તા. દસાડા)| કોચડા ]]
*[[ લીંબાડ (તા. દસાડા)| લીંબાડ ]]
*[[ માલણપુર (તા. દસાડા)| માલણપુર ]]
*[[ માલવણ (તા. દસાડા)| માલવણ ]]
*[[ માણાવાડા (તા. દસાડા)| માણાવાડા ]]
*[[ મેરા (તા. દસાડા)| મેરા ]]
{{col-4}}
*[[ મેતાસર (તા. દસાડા)]]
૫૭,૩૩૨

edits