પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
પડધરી તાલુકામા ૬૨ ગામોનો સમાવેશ થાય છે. અહીંના ધારાસભય નિલેશ લુનાગરિયા છે.
 
== પડધરી તાલુકામા આવેલા ગામો ==
અબદળકા
અમરેલી
બાગી 
બોડી ધોડી 
ચણોલ મોટી 
ચણોલ નાની 
ચણોલ નવી 
છેલ્લી ધોડી 
દહીસરડા (અજી) 
દહીસરડા ઉંડ 
દેપાલીયા 
ધોળકીયા
ધુનાના ગામ 
દોમડા ભાયુણા
ડુંગરકા
ફતેપર 
ગઢડા
ગોવીંદપર 
હડમતીયા 
હરીપર 
હીડાદ 
ઇન્ટાળા નાના 
ઇશ્વરીયા 
જીલારીયા 
જીવાપર 
જોધપુર છાલા 
કેરાળા 
ખજુરડી 
ખાખડા બેલા 
ખંભાળા 
ખામતા 
ખંધેરી 
ખીજડીયા મોટા 
ખીજડીયા નાના 
ખોડાપીપર 
ખોખરી 
મેટોડા 
મોવીયા 
નાનાવાડા 
નારણકા
નારા 
પડધરી
રડાડ 
રામપર મોટા 
રામપર પતી
રંગપર 
રોજીયા 
રૂપાવતી 
સંગાળીયા નાના 
સલ પીપલીયા 
સરપદાડ 
સુવાગ 
તરધારી
થોરીયાળી 
ઉકરડા
વચલી ધોડી 
વણપરી 
વીસામણ 
અમરગઢ 
 
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://rajkotdp.gujarat.gov.in/Rajkot/taluka/paddhari/index.htm ]
 
{{stub}}
 
૫૭,૩૩૨

edits