પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
== પડધરી તાલુકામા આવેલા ગામો ==
{{col-begin}}
{{col-4}}
*[[ અબદળકા (તા. પડધરી) ]]
*[[ અમરેલી (તા. પડધરી) ]]
*[[ દોમડા ભાયુણા (તા. પડધરી) ]]
*[[ ડુંગરકા (તા. પડધરી) ]]
{{col-4}}
*[[ ફતેપર (તા. પડધરી) ]]
*[[ ગઢડા (તા. પડધરી) ]]
*[[ ખાખડા બેલા (તા. પડધરી) ]]
*[[ ખંભાળા (તા. પડધરી) ]]
{{col-4}}
*[[ ખામતા (તા. પડધરી) ]]
*[[ ખંધેરી (તા. પડધરી) ]]
*[[ રામપર મોટા (તા. પડધરી) ]]
*[[ રામપર પતી (તા. પડધરી) ]]
{{col-4}}
*[[ રંગપર (તા. પડધરી) ]]
*[[ રોજીયા (તા. પડધરી) ]]
*[[ વીસામણ (તા. પડધરી) ]]
*[[ અમરગઢ (તા. પડધરી) ]]
{{col-end}}
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
૫૭,૩૩૨

edits