પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

*[[ ડુંગરકા (તા. પડધરી)|ફતેપર ]]
{{col-4}}
*[[ ફતેપર (તા. પડધરી)| ફતેપર ]]
*[[ ગઢડા (તા. પડધરી)| ગઢડા ]]
*[[ ગોવીંદપર (તા. પડધરી)| ગોવીંદપર ]]
*[[ હડમતીયા (તા. પડધરી)| હડમતીયા ]]
*[[ હરીપર (તા. પડધરી)| હરીપર ]]
*[[ હીડાદ (તા. પડધરી)| હીડાદ ]]
*[[ ઇંટાળા નાના (તા. પડધરી)| ઇંટાળા નાના ]]
*[[ ઇશ્વરીયા (તા. પડધરી)| ઇશ્વરીયા ]]
*[[ જીલારીયા (તા. પડધરી)| જીલારીયા ]]
*[[ જીવાપર (તા. પડધરી)| જીવાપર ]]
*[[ જોધપુર છાલા (તા. પડધરી)| જોધપુર છાલા ]]
*[[ કેરાળા (તા. પડધરી)| કેરાળા ]]
*[[ ખજુરડી (તા. પડધરી)| ખજુરડી ]]
*[[ ખાખડા બેલા (તા. પડધરી)| ખાખડા બેલા ]]
*[[ ખંભાળા (તા. પડધરી)| ખંભાળા ]]
{{col-4}}
*[[ ખામતા (તા. પડધરી) ]]
૫૭,૩૩૨

edits