"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
123.237.50.119 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Luckas-bot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી �
નાનું (123.237.50.119 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Luckas-bot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી �)
[[ta:தபதி நதி]]
[[zh:达布蒂河]]
તાપી નદીને સુર્ય પુત્રી પણ કેહવામા આવે છે.