નવલકથા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
{{ભાષાંતર}}
'''ઉપન્યાસનવલકથા''' [[ગદ્ય]] [[લેખનસાહિત્ય]] કીનો એક વિધા હૈપ્રકાર છે.
 
== પરિચય ==
માનાએમ જાતામાનવામાં હૈઆવે કિછે દુનિયાકે કાદુનિયાની સબસેસૌથી પહલાપ્રથમ ઉપન્યાસનવલકથા [[જાપાની ભાષા]]માં મેં 1007ઇ. . મેં૧૦૦૭માં લિખાલખવામાં ગયાઆવી થા૤હતી. યહ થાનવલકથાનું “જેન્જીનામ કીછે કહાની”“જેન્જીની નામકવાર્તા”. ઉપન્યાસ૤ ઇસેનવલકથા મુરાસાકી શિકિબુ નામક એક મહિલા નેદ્વારા લિખાલખવામાં થા૤આવી ઇસમેંહતી. 54 અધ્યાયનવલકથા ઔર૫૪ કરીબપ્રકરણો 1000અને આશરે ૧૦૦૦ જેટલાં પૃષ્ઠ હૈં૤ધરાવે ઇસમેંછે. આ નવલકથામાં પ્રેમ ઔરતથા વિવેકવિવેકની કીશોધ ખોજકરવા મેંમાટે નિકલેનિકળેલા એક રાજકુમારરાજકુમારની કીવાર્તા કહાની હૈ૤છે.
 
[[યૂરોપ]] કા પ્રથમ ઉપન્યાસ સેર્વૈન્ટિસ કા “ડોન ક્વિક્સોટ” માના જાતા હૈ જો [[સ્પેની ભાષા]] કા ઉપન્યાસ હૈ૤ ઇસે 1605 મેં લિખા ગયા થા૤
૫૭,૩૩૦

edits