"ગાય" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
117.207.5.19 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Escarbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા
નાનું (117.207.5.19 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Escarbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા)
 
== હિંદુ સંસ્કુતિમાં ગાયનું પ્રદાનં ==
હિન્દુ માન્યતા અનુંસાર તેનાં દરેક અંગમાં દેવતાઓ વાસ કરે છે તેથી ગાયને [[માતા]] તરીકે ગણી માન આપવામાં આવે છે, પૌરાણીક કામધેનું ગાય દરેક ઇચ્છા પુરી કરે છે તેવું માનંવામા આવે છે. નંદિનીં નામની ગાયતો સ્વર્ગમાં રહે છે અનેં તેનું લાલન પાલન દેવતાઓ કરે છે.gay maa manava ma ave she
 
== ગાયનીં જાતો ==