વસતી વધારો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

No edit summary
 
* નિરક્ષરતાને લીધે [[કુટુંબનિયોજન]]ના કાર્યક્રમો પુરા સફળ થતા નથી.
 
હુ જ્યારથી સમજણો થયો ત્યારથી વસ્તી વધારાને સમસ્યાના રુપમાં જોવામાં આવે છે,પણ્ આ અબજની વસ્તી કામે લાગે તો શુ ન્ કરી શકે એ કેમ કોઇ વિચારતુ નથી.મા.શ્રી અબ્દુલ્સ્ કલામની જેવી વિચારસરણીની આજે જરુર છે.વસ્તીનો વ્યાપ રોકી ન્ શકાય પણ ચીન ની જેમ કામ આપી શકીઍ તો આ સમસ્યા જ આશિસ બની જાય.
 
{{સ્ટબ}}
૩૪

edits