"મેગ્નેશિયમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : '''Magnesium''' ({{IPAc-en|icon|m|æ|ɡ|ˈ|n|iː|z|i|ə|m}} {{Respell|mag|NEE|zee-əm}}) is a chemical element with the symbol '''Mg''', atomic number 12, a...)
 
'''Magnesiumમેગ્નેશિયમ''' ({{IPAc-en|icon|m|æ|ɡ|ˈ|n|iː|z|i|ə|m}} {{Respell|mag|NEE|zee-əm}}) is a [[chemicalરાસાયણીક elementતત્વ]] withછે theજેની symbolસંજ્ઞા '''Mg''', [[atomicઅણુ numberક્રમાંક]] 12૧૨, andઅને commonસામાન્ય oxidationબંધનાંક number+૨ +2છે. It is anએક [[alkalineઆલ્કલાઈન earthમ્ફ્દુ metalધાતુ]] andછે theઅને eighthઅઠમું mostસૌથી [[abundanceમોટા ofપ્રમાણમામ્ theપૃથ્વી chemicalપર elements|abundantઉપલબ્ધ element]]તત્વ inછે. theતે [[Earth'sપૃથ્વીનો crust]],૨% whereદળ itમેગ્નેશિયમનો constitutesબનેલો about 2% by massછે,<ref name="Abundance"/> andઅને ninthસમગ્ર inવિશ્વમાં theનવમું knownસૌથી [[universe]]વધુ asઉપલબ્ધ aતત્વ wholeછે.<ref>{{Housecroft3rd|pages=305–306}}</ref><ref>{{cite book|last = Ash|first = Russell|title = The Top 10 of Everything 2006: The Ultimate Book of Lists|publisher = Dk Pub|year = 2005|url = http://plymouthlibrary.org/faqelements.htm|isbn = 0756613213}}.</ref> This preponderance of magnesium is related to the fact that it is easily built up in [[supernova]] stars from a sequential addition of three helium nuclei to carbon (which in turn is made from three helium nuclei). Due to magnesium ion's high [[solubility]] in water, it is the third most abundant element dissolved in [[seawater]].<ref>{{cite news|url=http://www.seafriends.org.nz/oceano/seawater.htm#composition|title=The chemical composition of seawater|author=Anthoni, J Floor|year=2006}}</ref>
 
Magnesium is the 11th most abundant element by mass in the [[human body]]; its ions are essential to all living [[Cell (biology)|cells]], where they play a major role in manipulating important biological [[polyphosphate]] compounds like [[Adenosine triphosphate|ATP]], [[DNA]], and [[RNA]]. Hundreds of [[enzyme]]s thus require magnesium ions to function. Magnesium is also the metallic ion at the center of [[chlorophyll]], and is thus a common additive to [[fertilizer]]s.<ref>{{cite web|url=http://www.mg12.info|title=Magnesium in health}}</ref> Magnesium compounds are used medicinally as common [[laxative]]s, antacids (e.g., [[milk of magnesia]]), and in a number of situations where stabilization of abnormal [[nerve]] excitation and blood vessel spasm is required (e.g., to treat [[eclampsia]]). Magnesium ions are sour to the taste, and in low concentrations help to impart a natural tartness to fresh [[mineral water]]s.