"મેગ્નેશિયમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
મેગ્નેશિયમની બહુતાયતનું કારણ એમ મનાય છે કે તે સુપરનોવા તારાઓમાં કાર્બનના એક પરમાણુમાં (જે હિલિયમના ત્રણ કેંદ્રોથી બનેલો હોય છે) હિલિયમના ત્રણ અણુઓ ક્રમગત રીતે ઉમેરાતા તે સરળતાથી નિર્માણ પામે છે. મેગ્નેશિયમ આયન પાણીમાં અત્યંત દ્રાવ્ય હોવાને કારણે તે દરિયાના પાણીમાં ઓગળેલું ત્રીજું સૌથી મોટું તત્વ છે.<ref>{{cite news|url=http://www.seafriends.org.nz/oceano/seawater.htm#composition|title=The chemical composition of seawater|author=Anthoni, J Floor|year=2006}}</ref>
 
Magnesiumમેગ્નેશિયમએ isમાનવ theશરીરમાં 11th૧૧મું mostસૌથી abundantવિપુલ elementપ્રમાણમાં byમળી massઆવતું inદ્રવ્ય theછે. [[humanઆના body]];આયનો itsદરેક ionsજીવ areકોષમાંથી essentialજરૂરી toછે. allજ્યાં livingતે [[Cellમહત્વ (biology)|cells]],પૂર્ણ whereજૈવિક theyપોલીફોસ્ફેટ playસંયોજનો aજેવાકે majorએડિનોસીન roleટ્રાય inફોસ્ફેટ, manipulatingડી importantએન biological [[polyphosphate]]અને compoundsઆર likeએન [[Adenosineએ. triphosphate|ATP]],આદિની [[DNA]],રચના andમાં [[RNA]].મહત્વનો Hundredsભાગ ofભજવે [[enzyme]]sછે. thusઆમ requireહજારો magnesiumઉત્પ્રેરકોને ionsકાર્ય toકરવા function.મેગ્નેશિયમની Magnesiumજરૂર isહોય alsoછે. theમેગ્નેશિયમ metallicદરેક ionક્લોરોફીલના atકેંદ્રમાં theરહેલું centerધતુ ofતત્વ [[chlorophyll]],છે. andઆથી isદરેક thusખાતરોમાં aઉમેરાતું commonતે additiveસામાન્ય toતત્વ [[fertilizer]]sછે.<ref>{{cite web|url=http://www.mg12.info|title=Magnesium in health}}</ref> મેગ્નેશિયમન સંયોજનો વૈદકિય ક્ષેત્રમાં રેચક તરીકે એન્ટી એસિડ તરીકે વપરાય છે દા.ત. મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા. આ સિવાય ચેતાતંત્રની ઉત્તેજના અને રક્ત વાહિનીઓની તાણ આદિમાં પણ ઉપયોગ થાય છે. Magnesium compounds are used medicinally as common [[laxative]]s, antacids (e.g., [[milk of magnesia]]), and in a number of situations where stabilization of abnormal [[nerve]] excitation and blood vessel spasm is required (e.g., to treat [[eclampsia]]). Magnesium ions are sour to the taste, and in low concentrations help to impart a natural tartness to fresh [[mineral water]]s.
 
The free element (metal) is not found naturally on Earth, as it is highly reactive (though once produced, it is coated in a thin layer of oxide [see [[passivation]]], which partly masks this reactivity). The free metal burns with a characteristic brilliant white light, making it a useful ingredient in flares. The metal is now mainly obtained by [[electrolysis]] of magnesium salts obtained from [[brine]]. Commercially, the chief use for the metal is as an [[alloy]]ing agent to make [[aluminium]]-magnesium alloys, sometimes called "[[magnalium]]" or "magnelium". Since magnesium is less dense than aluminium, these alloys are prized for their relative lightness and strength.