"ગંધક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : '''Phosphorus''' ({{IPAc-en|icon|ˈ|f|ɒ|s|f|ər|ə|s}} {{Respell|FOS|fər-əs}}) is the chemical element that has the symbol '''P''' and atomic number '''1...)
 
'''Phosphorusગંધક''' ({{IPAc-en|icon|ˈ|f|ɒ|s|f|ər|ə|s}}અથવા {{Respell|FOS|fər-əs}})ફોસ્ફરસ is theએક [[chemicalરાસાયણીક element]]તત્વ thatછે has theજેની symbolસંજ્ઞા '''P''' andઅને [[atomicઅણુ numberક્રમાંક]] '''15૧૫''' છે. A [[Valency (chemistry)|multivalent]] [[nonmetal]] of the [[nitrogen group]], phosphorus as a mineral is almost always present in its maximally oxidized state, as inorganic [[phosphate minerals|phosphate rocks]]. Elemental phosphorus exists in two major forms—[[white phosphorus]] and [[Allotropes_of_phosphorus#Red_phosphorus|red phosphorus]]—but due to its high reactivity, phosphorus is never found as a free element on Earth.
 
The first form of elemental phosphorus to be produced (white phosphorus, in 1669) emits a faint glow upon exposure to [[oxygen]] – hence its name given from Greek mythology, {{lang|el|Φωσφόρος}} meaning "light-bearer" (Latin ''[[Lucifer]]''), referring to the "[[Hesperus|Morning Star]]", the planet [[Venus]]. Although the term "[[phosphorescence]]", meaning glow after illumination, derives from this property of phosphorus, the glow of phosphorus originates from oxidation of the white (but not red) phosphorus and should be called [[chemiluminescence]].